Arquitectura | Interiorisme
Hotel Voramar
Rehabilitació integral d’un hotel a la Costa Brava
L’Hotel Voramar era un emblemàtic establiment hoteler a l’Escala fins que va tancar les seves portes en plena crisi econòmica. Els nous propietaris ens encomanen la seva rehabilitació així com el projecte d’interiorisme d’habitacions i del restaurant ubicat en planta baixa. El projecte d’arquitectura, obligat per la normativa que afecta l’edifici, ha mantingut l’estructura principal d’aquest, realitzant reforços estructurals important així com refent algunes de les seves parts bé per mal estat d’aquestes, bé per que no complien les normatives vigents. Aquest és el cas dels nuclis de comunicació verticals que s’han hagut de refer completament, reubicant-los de manera estratègica per tal que la resta de l’estructura de parets de càrrega continuï funcionant. A nivell d’espais, es manté quasi en la seva totalitat la distribució de les habitacions de la façana mar i es redistribueixen les façanes laterals ubicant totes les habitacions a façana. L’estètica que la propietat de l’hotel volia mantenir era la d’un hotel de costa, de manera que es van utilitzar materials en tonalitats principalment clares i terres, combinades amb i tons blaus. Tot el mobiliari es dissenya en roure natural amb elements integrats i lleugers per no carregar l’estètica de l’hotel. Els banys, seguint amb la mateixa filosofia es revesteixen completament en un porcellànic calacatta i sanitaris blancs. La voluntat és la de donar amplitud i lluminositat a un espai que no sempre gaudeix de llum natural. En planta baixa, l’accés a l’hotel es desplaça al carrer lateral, peatonal, i l’espai de restaurant s’obre a la via púbica per tal de potenciar la relació d’aquesta amb el mar, situat a escassos 20m de la façana. És per això que s’instal·len fusteries plegables per tal de poder deixar completament obert el restaurant durant la llarga temporada d’estiu. Tot aquest espai s’articula al voltant d’una barra central que dona servei a tota la planta. S’ubica una zona més relaxada al costat de ponent d’aquesta i la barra del buffet d’esmorzars, que es camufla fora de les hores del servei, al costat de llevant, a tocar a de la façana. La proposta volia per una banda, mantenir el llegat de l’edifici històric, alhora dotar-lo del confort actual i obrir-lo més al mar.
El Hotel Voramar era un emblemático establecimiento hotelero en l’Escala hasta que cerró sus puertas en plena crisis económica. Los nuevos propietarios nos encargan su rehabilitación, así como el proyecto de interiorismo de habitaciones y del restaurante ubicado en planta baja. El proyecto de arquitectura, obligado por la normativa que afecta al edificio, ha mantenido la estructura principal de éste, realizando refuerzos estructurales importantes, así como rehaciendo algunas de sus partes, bien por el mal estado de éstas, bien porque no cumplían con las normativas vigentes. Este es el caso de los núcleos de comunicación verticales que se han tenido que rehacer completamente, reubicándolos de manera estratégica para que el resto de la estructura de paredes de carga continúe funcionando. A nivel de espacios, se mantiene casi en su totalidad la distribución de las habitaciones de la fachada mar y se distribuyen las fachadas laterales ubicando todas las habitaciones a fachada. La estética que la propiedad del hotel quería mantener era la de un hotel de costa, de manera que se utilizaron materiales en tonalidades principalmente claras y tierra, combinadas con tonos azules. Todo el mobiliario se diseña en roble natural con elementos integrados y ligeros para no cargar la estética del hotel. Los baños, siguiendo la misma filosofía, se revisten completamente en un porcelánico calacatta y sanitarios blancos. La voluntad es la de dar amplitud y luminosidad a un espacio que no siempre disfruta de luz natural. En planta baja, el acceso al hotel se desplaza a la calle lateral, peatonal, y el espacio del restaurante se abre a la vía pública para potenciar la relación de ésta con el mar, situado a escasos 20m de la fachada. Es por ello por lo que se instalan carpinterías plegables para poder dejar completamente abierto el restaurante durante la larga temporada de verano. Todo este espacio se articula alrededor de una barra central que da servicio a toda la planta. Se ubica una zona más relajada en el lado de poniente de ésta y la barra del buffet de desayunos, que se camufla fuera de las horas de servicio, en el lado de levante, pegada a la fachada. La propuesta quería, por un lado, mantener el legado del edificio histórico, a su vez dotarlo del confort actual y abrirlo más al mar.
ANY 2015-2019
SUPERFÍCIE 2000m2
COL·LABORACIÓ INTERIORISME Daniela Baeza