Arquitectura | Interiorisme | Retail
Hotel Unic
Projecte de reforma i interiorisme d’un hotel a Praga
L’encàrrec de l’hotel Unic es un doble encàrrec: per una banda, el projecte d’interiorisme del propi hotel i el seu restaurant i, per altra banda, la supervisió i control de l’execució i gestió de l’obra. Situat al cor de la ciutat vella, l’hotel Unic-Prague s’articula en 3 peces, dues de les quals són de nova creació i una és la rehabilitació integral de l’edifici existent. És així com també es va plantejar el projecte, com la unió de passat i present, la història i la contemporaneïtat, de manera que ambdues es fonen i respiren una mateixa atmosfera. L’edifici resultant forma una U creant un pati interior a mode de terrassa que articula els espais comuns de la planta baixa. El materials utilitzats són nobles (pedra, fusta, acer i llautó) treballats de manera simple. Aquests petits detalls fan que els hostes se sentin com a casa, objectiu principal de l’hotel. Hotel Unic-Prague vol apropar els petits luxes i el gran confort als seus clients per tal que aquests gaudeixin al màxim de la seva estada, ja sigui per plaer o per motius professionals. El projecte ha implicat una rehabilitació integral de l’edifici per a recuperar tot el seu esplendor. Totes les habitacions tenen un nexe comú: un interiorisme elegant i alhora funcional. Totes comparteixen materials i una mateixa atmosfera, tot i que s’ha optat per una diferència cromàtica com a element distintiu entre elles i que facilita, alhora, la ubicació dins l’hotel. Un altre element singular i de trobada entre clàssic i contemporani són els dos apartaments que es troben a les darreres plantes de l’edifici històric. Aquests, tot i mantenir el mateix discurs estilístic, tenen petits trets diferencials, com són la utilització de fusta de roure enlloc de lacada com a la resta de les habitacions. Al restaurant Café Emma Prague s’ha aconseguit conjuminar la filosofia i ambient del Café Emma Barcelona, un restaurant de “bistrôt”, amb la imatge i l’estètica de l’Hotel Unic-Prague.
El encargo del hotel Unic tiene una doble tarea: por un lado, el proyecto de interiorismo del propio hotel y de su restaurante y, por otro lado, la supervisión y control de la ejecución y gestión de la obra. Situado en el corazón de la Ciudad vieja, el hotel Unic-Prague se articula en 3 piezas, dos de las cuales son de nueva creación y una es la rehabilitación integral del edificio existente. Es así como se planteó también el proyecto, como la unión de pasado y presente, la historia y la contemporaneidad, de manera que ambas se funden y respiran de una misma atmosfera. El edificio resultante forma una U creando un patio interior a modo de terraza que articula los espacios comunes de planta baja. Los materiales utilizados son nobles (piedra, madera, acero y latón) trabajados de manera simple. Estos pequeños detalles hacen que los huéspedes se sientan como en casa, objetivo principal del hotel. Hotel Unic-Prague quiere acercar los pequeños lujos y el gran confort a sus clientes para que estos disfruten al máximo de su estancia, ya sea de placer o por motivos profesionales. El proyecto ha implicado una rehabilitación integral del edificio para recuperar su esplendor. Todas las habitaciones tienen un nexo común: un interiorismo elegante y a la vez funcional. Todas comparten materiales y una misma atmosfera, a pesar de que se optado por una diferencia cromática como elemento distintivo entre ellas y que facilita, a su vez, la ubicación dentro del hotel. Otro elemento singular y de encuentro entre lo clásico y lo contemporáneo son los dos apartamentos que se encuentran en las últimas plantas del edificio histórico. Estos, a pesar de mantener el mismo discurso estilístico, tienen pequeños rasgos diferenciales, como son la utilización de la madera de roble en lugar de lacada como en el resto de las habitaciones. En el restaurante Café Emma Prague se ha conseguido aunar la filosofía y ambiente del Café Emma Barcelona, un restaurante “bistrôt”, con la imagen y estética del Hotel Unic-Prague.
ANY: 2007
SUPERÍCIE: 3800m2
COL·LABORACIÓ INTERIORISME: Daniela Baeza