Arquitectura | Interiorisme
CASA A L’EMPORDÀ
Projecte reforma integral d’una casa unifamiliar
Emplaçada a un petit poble de l'Empordà, es troba aquesta casa unifamiliar entre mitgeres (casa de cos) de planta baixa i dues plantes pis amb un petit pati-jardí posterior.La intervenció havia de resoldre una sèrie de patologies pròpies d'una construcció de les seves característiques i s'havien d'actualitzar peces com la cuina o els banys. Però el repte més gran era resoldre el problema de llum que presentava, especialment en planta baixa, massa triturada i que deixava la part central de la planta molt fosca.Tant els seus nous propietaris com jo compartíem la visió de mantenir l'esperit i l'essència de la casa. Volíem intervenir de manera quirúrgica per tal de respectar la seva naturalesa i ajudar, amb la intervenció, a què es desenvolupés tot el potencial que portava dins tant a l'interior com a l'exterior.La reforma es va centrar en 3 eixos fonamentals:Redistribuir l'espai central de l'habitatgeunificant els espais de sala i menjador de planta baixa per aprofitar la llum de la façana posterior en aquests dos espais i dotar-los d'unes dimensions més generoses i més adaptades a les necessitats actuals, respectant la construcció original.Reformaraltres espais interiorscom la cuina, l'habitació "suite", el vestidor i l'habitació de convidats per redistribuir-los i actualitzar-los.Abordar la reforma del patiper ubicar-hi una piscina i un porxo i donar-li una nova vida a aquest espai.Es van reformar també altres espais interiors de l'habitatge com la cuina, que es va mantenir a la seva ubicació original, però es va reformar i dotar d'un gran finestral per potenciar la seva relació amb el pati i afavorir, un cop més, l'entrada de llum natural.També es va reformar l'habitació principal, i el seu bany, i es va crear un gran vestidor contigu, a l'estança amb menys llum. Així, aprofitàvem els espais més foscos per a usos que no requerissin tant la llum natural.Es va reforçar l'aportació de llum que ens oferia la claraboia central de l'escala pintant-la en base de blanc per potenciar al màxim el reflex d'aquesta en les seves parets per arribar fins planta baixa.El pati posterior era un espai sense cap mena de vida, un espai residual al qual no se li havia fet massa cas en el passat. Era una joia en brut a la que calia donar-li esplendor i deixar-la lluir. Es va reformar per convertir-lo en un espai viscut, projectant una piscina alçada, recordant les velles basses utilitzades a les petites fàbriques deceràmica de la zona. Cromàticament es va apostar per la tradició, respectant els colors de les façanes de la zona que antigament es pintaven directament amb pigments naturals i que eren dels colors de base de la terrissa. També les fusteries, tant exteriors com interiors, es van decapar buscant els colors originals i fent ús per a l'interior de l’habitatge d’una base neutra que realçava la resta d'elements originals.Pel que fa a la materialitat es van mantenir a tota la casa els paviments originals, restaurant-los i es van reutilitzar peces de ceràmica de la coberta reformada de les golfes per coronar el muret de la piscina. La reutilització de materials de rebuig en la mateixa obra redueix els residus generats per aquesta i reforça l'objectiu de fer una arquitectura honesta, també amb els materials emprats.També es va decidir mantenir la vella construcció del final del pati com a espai de rebost, magatzem i eines i se li va incorporar de manera molt respectuosa una nova dutxa exterior.En tota la intervenció es va tenir molt present el respecte per la història sense oblidar la funcionalitat i el confort del present.
Situada en un pequeño pueblo del Empordà, se encuentra esta casa unifamiliar entre medianeras de planta baja y dos plantes piso con un pequeño patio-jardín posterior.La intervención tenía que resolver una serie de patologías propias de una construcción de sus características yse tenían que actualizar piezas como la cocina o los baños. Pero el reto más grande era resolver el problema de luz que presentaba, especialmente en la planta baja, demasiado triturada y que dejaba la parte central de la planta muy oscura.Tanto sus Nuevos propietarios como yo compartíamos la visión de mantener el espíritu y esencia de la casa. Queríamos intervenir de manera quirúrgica para respetar su naturaleza y ayudar, con la intervención, a que se desarrollase todo el potencial que llevaba dentro tanto en el interior como en el exterior.La reforma se centró en 3 ejes fundamentales:Redistribuir el espacio central de la vivienda, unificando los espacios de sala y comedor de la planta baja para aprovechar la luz de la fachada posterior en estos dos espacios y dotarlos de unas dimensiones más generosas y adaptadas a las necesidades actuales, respetando la construcción original.Reformar otros espacios interiorescomo la cocina, la habitación “suite”, el vestidor y la habitación de invitados para redistribuir-los y actualizarlos.Abordar la reforma del patiopara ubicar una piscina y un porche y darle una nueva vida a este espacio.Se reformaron también otros espacios interiores de la vivienda, como la cocina, que se mantuvo en su ubicación original, pero se reformó y se dotó de un gran ventanal para potenciar su relación con el patio y favorecer, una vez más, la entrada de luz natural.También se reformó la habitación principal, y su baño, y se creó un gran vestidor contiguo, en la estancia con menos luz. De esta manera, aprovechamos los espacios más oscuros para usos que no necesitasen tanta luz natural.Se reforzó la aportación de luz que nos ofrecía la claraboya central de la escalera, pintándola en base de blanco para potenciar al máximo el reflejo de esta en sus paredes hasta llegar a la planta baja.El patio posterior era un espacio sin ningún tipo de vida, un espacio residual al que no se la había hecho demasiado caso en el pasado. Era una joya en bruto que hacía falta recuperar en su esplendor y dejarla lucir. Se reformó para convertirlo en un espacio vivido, proyectando una piscina alzada, recordando las viejas balsas utilizadas en las pequeñas fábricas de cerámica de la zona. A nivel cromático se apostó por la tradición, respetando los colores de lasfachadas de la zona que antiguamente se pintaban directamente con pigmentos naturales y que eran los colores de base de la terracota. También las carpinterías, tanto exteriores como interiores, se decaparon buscando los colores originales y utilizando para el interior de la vivienda una base neutra que ponía en valor el resto de los elementos originales.En referencia a la materialidad se mantuvieron en toda la casa los pavimentos originales, restaurándolos y se reutilizaron piezas de cerámica de la cubierta reformada de la buhardilla para coronar el murete de la piscina. La reutilización de materiales de desecho en la misma obra reduce los residuos generados por esta y refuerza el objetivo de hacer una arquitectura honesta, también con los materiales empleados.También se decidió mantener la vieja construcción del final del patio como espacio de despensa, almacén y herramientas, y se le incorporó de manera muy respetuosa una nueva ducha exterior.En toda la intervención se tuvo muy presente el respeto por la historia, sin olvidar la funcionalidad y el confort del presente.
Any: 2016
Superfície: 210m2
Fotografia: Irene G. Ruíz (Baloo Studio)